រស់ចង្ក្រានឧស្ម័នសម្រាប់ 230g សមបករកាប់ដោយខ្លួនឯងត្រាប្រភេទខ្សែស្រឡាយ-

    WhatsApp Online Chat !