පුවත්

  • කාර්යාලය වසා දැමීම සඳහා දැනුම්
    පළ කාලය: ජනවාරි-09-2018

    හිතවත් මහත්වරුනි හා madams කරුණාකර කාරුණිකව අප කාර්යාලයට අපි පෙබරවාරි 26, 2018 (සඳුදා) මත නැවත ආරම්භ වනු ඇත පෙබරවාරි 12 සිට පෙබරවාරි 25 දක්වා චීන නව වසර නිවාඩු සඳහා වසා දැමීමට නියමිතය බව දන්වනු ලැබේ. ඕනෑම වැඩිදුර පරීක්ෂණ හෝ අනාගත නියෝග තිබේ නම්, කරුණාකර කාරුණිකව අපට, කල්තියා දැන අපි ලබා ගැනීමට හැකි වන නිසා ඉඩ ... තව දුරටත් කියවන්න »

WhatsApp Online Chat !